RAPORTY BIEŻĄCE 2013

Raport nr 1

„Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” – do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 1

„Podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 19.12.2012 roku wznowione w dniu 03 stycznia 2013 roku” – do pobrania tutaj

Raport nr 2

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” – do pobrania tutaj

Raport nr 3

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2012 roku” – do pobrania tutaj

Raport nr 4

„Otrzymanie wniosku od Akcjonariuszy Solar Company S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” – do pobrania tutaj

Raport nr 5

„Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013″ – do pobrania tutaj

Raport nr 6

„Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na dzień 07 marca 2013 roku” – do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 6

„Ogłoszenie o zwołaniu NWZA” – do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 6

„Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał NWZA” – do pobrania tutaj

Raport nr 7

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2013 roku” – do pobrania tutaj

Raport nr 8

„Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 grudnia 2012 roku, wznowionego po przerwie w dniu 3 stycznia 2013 roku” – do pobrania tutaj

Raport nr 9

„Ogłoszenie o wprowadzeniu zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały zgłoszonej do nowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. zwołanego na dzień 7 marca 2013 roku na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 ( jedną dwudziestą) kapitału zakładowego” – do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 9

„Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA” – do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 9

„Treść uaktualnionych projektów uchwał” – do pobrania tutaj

KOREKTA Raportu nr 6

” KOREKTA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na dzień 07 marca 2013 roku” – do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 6 KOREKTA

„Skorygowane ogłoszenie o zwołaniu NWZA” – do pobrania tutaj

Raport nr 10

„Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 10

„Zawiadomienie” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 10

„Życiorys zawodowy Kandydata na członka RN” do pobrania tutaj

Raport nr 11

„Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 12

„Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 12

„Podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 07.03.2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 13

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 14

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzdaży za luty 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 15

„Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A”. do pobrania tutaj

Raport nr 16

„Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 16

„Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 17

„Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 17
„Podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 04.04.2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 18

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 19

„Informacja o powołaniu osoby nadzorującej (członka rady nadzorczej) w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanie osób nadzorujących (członków rady nadzorczej) w związku z przedterminowym wygaśnięciem mandatów wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej z chwilą dokonania wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 19

„Życiorys Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Roberta Bartkowiaka /niezależny/” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 19

„Życiorys Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – dr Sebastiana Samola /niezależny/” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 3 do Raportu nr 19

„Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Pawła Kapłona /niezależny/” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 4 do Raportu nr 19

„Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Stanisława Wojciecha Bogackiego” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 5 do Raportu nr 19

„Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Dymitra Nowaka” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 6 do Raportu nr 19

„Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Radosława Pyzio” do pobrania tutaj

Raport nr 20

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 21

„Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 21

„Życiorys Stanisława Antoniego Bogackiego – Prezesa Zarządu” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 21

„Życiorys Marii Jadwigi Pyzio – Wiceprezesa Zarządu” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 3 do Raportu nr 21

„Życiorys Pawła Michała Nowaka – Wiceprezesa Zarządu” do pobrania tutaj

Raport nr 22

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 23

„Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na dzień 26 czerwca 2013 roku” – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 23

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 23

Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 do raportu nr 23

Sprawozdanie Rady Nadzorczej do pobrania tutaj

Załącznik nr 4 do raportu nr 23

Wyciąg z protokołu 14 posiedzenia Rady Nadzorczej do pobrania tutaj

Raport nr 24

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 25

„Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 25

Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 26.06.2013 roku do pobrania tutaj

Raport nr 26

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 27

„Informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie” do pobrania tutaj

Raport nr 28

„Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa” do pobrania tutaj

Raport nr 29

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 30

„Rozwiązanie Umowy nr 4418/10 z dnia 25 stycznia 2013 roku zawartej ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” do pobrania tutaj

Raport nr 31

„Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na dzień 2 września 2013 roku” – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 31

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 31

Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 32

„Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A”. do pobrania tutaj

Raport nr 33

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 34

„Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego” do pobrania tutaj

Raport nr 35

„Załącznik do projektu uchwały, która ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotny dla podejmowanych uchwał” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 35

Uchwała numer RN.96/08/13 Rady Nadzorczej Solar Company S.A. z dnia 29.08.2013 roku do pobrania tutaj

Raport nr 36

„Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 36

Podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 02.09.2013 roku do pobrania tutaj

Raport nr 37

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 38

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 39

„Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 40

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 41

„Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A”. do pobrania tutaj

Raport nr 42

„Rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezesa Zarządu) Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 43

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 44

„Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji” do pobrania tutaj

Raport nr 45

„Pisemne sprawozdanie (raport) rewidenta do spraw szczególnych: do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 45

Pisemne sprawozdanie (raport) rewidenta do spraw szczególnych HLB Sarnowski & Wiśniewski sp. z o.o. z dnia 05 grudnia 2013 roku do pobrania tutaj

Raport nr 46

„Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 47

„Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta” do pobrania tutaj