RAPORTY BIEŻĄCE 2021

Raport nr 23

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 22

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 21

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 20

 • „Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez spółkę Solar Company S.A. w związku z nabyciem akcji własnych” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 20 – Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie do pobrania tutaj

Raport nr 19

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2021 roku” do pobrania tutaj

 

Raport nr 18

 • „Podsumowanie złożonych Spółce ofert sprzedaży akcji własnych” do pobrania tutaj

Raport nr 17

 • „Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 17 – Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A. do pobrania tutaj

Raport nr 16

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 12 Korekta

 • „Korekta załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 12 – Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 25.06.2021 roku do pobrania tutaj

Raport nr 15

 • „Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję ” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 15 – Stanisław Bogacki – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 15 – Aleksandra Danel – życiorys do pobrania tutaj

Raport nr 14

 • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów. ” do pobrania tutaj

 

Raport nr 13

 • „Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej) ” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 13 – Sebastian Samol – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 13 – Łukasz Zakrzewski – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 do raportu nr 13 – Stanisław Wojciech Bogacki – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 4 do raportu nr 13 – Waldemar Górka – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 5 do raportu nr 13 – Adam Lorenc – życiorys do pobrania tutaj

 

Raport nr 12

 • „Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 12 – Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 25.06.2021 roku do pobrania tutaj

Raport nr 11

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 10

 • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 25 czerwca 2021 roku” – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 10- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 10  – Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 9

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok ” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Informacja o oddaleniu skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie” do pobrania tutaj

Raport nr 6

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok oraz zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2021 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 2

 • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021” do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2020 roku” do pobrania tutaj