RAPORTY BIEŻĄCE 2017

Raport nr 23

 • „Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania za porozumieniem stron umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w zakresie roku obrotowego 2018” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do Raportu nr 23

„Skan pisma od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.” do pobrania tutaj

Raport nr 22

 • „Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych w zakresie roku obrotowego 2018, zawartej przez emitenta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, dokonującym badania i przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta” do pobrania tutaj

Raport nr 21

 • „Uchylenie przez właściwy organ Emitenta wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, do dokonania badania i przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018.” do pobrania tutaj

Raport nr 20

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 19

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 18

 • „Informacja o publikacji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego złożonej przez Solar Company S.A. skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej ” do pobrania tutaj

Raport nr 17

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 16

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 15

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 14

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 10 Korekta

 • „Korekta  załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 10

Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 23.06.2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 11 Korekta

 • „Korekta korekty raportu bieżącego numer 11/2017, błędny numer korygowanego raportu” do pobrania tutaj

Raport nr 11 Korekta

 • „Korekta  załącznika w raporcie bieżącym Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 11

Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 23.06.2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 13

 • „Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu)” do pobrania tutaj

Raport nr 12

 • „Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)” do pobrania tutaj

Raport nr 11

 • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji  i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 10

 • „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły”do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 10

Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 23.06.2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 9

 • „Powzięcie przez Emitenta informacji o decyzji osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.  o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję.” do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 23 czerwca 2017 roku” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 7

 •  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 7

 •  Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 6

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2017 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 2

 • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017” do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2016 roku” do pobrania tutaj