RAPORTY BIEŻĄCE 2018

Raport nr 20

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 19

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 18

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 17

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 16

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 15

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 14

 • „Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.” do pobrania tutaj

Raport nr 13

 • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji  i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 12

 • „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły”do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 12

Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 22.06.2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 11

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 10

 • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 22 czerwca 2018 roku” do pobrania tutajZałącznik nr 1 do raportu nr 7
  •  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

   

 • Załącznik nr 2 do raportu nr 7
  •  Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 9

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Decyzja Zarządu o zawiązaniu na dzień 31.12.2017r. odpisu aktualizującego wartość należności od głównego dostawcy „Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 6

 • „Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 oraz zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2018 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

 • „Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.” do pobrania tutaj

Raport nr 2

 • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018” do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2017 roku” do pobrania tutaj