RAPORTY BIEŻĄCE 2016

Raport nr 25

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 24

 • „Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji” do pobrania tutaj

Raport nr 23

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 22

 • „Informacja o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 800.000,00 zł.” do pobrania tutaj

Raport nr 21

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 20

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 19

 • „Korekta składnika śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za I półrocze 2016 r. ” do pobrania tutaj

Raport nr 18

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 17

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 16

 • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 15

 • „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 15

 •  Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 24.06.2016 roku do pobrania tutaj

Raport nr 14

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 13

 • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 24 czerwca 2016 roku” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 13

 •  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 13

 •  Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 12

 • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 11

 • „Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.” do pobrania tutaj

Raport nr 10

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 9

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Korekta składnika jednostkowego raportu rocznego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2015 ” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 6

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

 • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2016 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

 • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016” do pobrania tutaj

Raport nr 2

 • „Wniosek Spółki Solar Company S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy” do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2015 roku” do pobrania tutaj