RAPORTY BIEŻĄCE 2012

Raport nr 1 „Przystąpienie Solar Company S.A. do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ” do pobrania tutaj

Raport nr 2 „Rejestracja akcji SOLAR COMPANY S. A. przez KDPW” do pobrania tutaj

Raport nr 3 „Dopuszczenie akcji Solar Company S.A. do obrotu na rynku podstawowym GPW” do pobrania tutaj

Raport nr 4 „Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji” do pobrania tutaj

Raport nr 5 „Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Solar Company S.A. oraz ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych” do pobrania tutaj

Raport nr 6 „Zakończenie oferty publicznej akcji Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 7 „Uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji” do pobrania tutaj

Raport nr 8 „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012” do pobrania tutaj

Raport nr 9 „Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych” do pobrania tutaj

Raport nr 10 „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOLAR COMPANY S.A. na dzień 26 czerwca 2012” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 10 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 10 – Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał ZWZ do pobrania tutaj

Raport nr 11 ” Uchwały podjęte przez ZWZ26 czerwca 2012″ do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 11 – Podjęte uchwały przez ZWZ Solar Company S.A. z dnia 26.06.2012 do pobrania tutaj

Raport nr 12 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 13 „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 14 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego” do pobraniu tutaj

Raport nr 15 „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 16 „Odwołanie prognozy finansowej Solar Company S.A. na 2012 r.” do pobrania
tutaj

Raport nr 17 „Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży” do pobrania tutaj

Raport nr 18 „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego” do pobrania tutaj

Raport nr 19 „Komunikat Zarządu Solar Company S.A.w związku z pytaniami Akcjonariusza” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 19 – Odpowiedź na Pismo SII do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 19 – Pismo Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych do pobrania ualnych

Raport nr 20 „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2012 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 21 „Otrzymanie wniosku od Akcjonariuszy Solar Company S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” do pobrania tutaj

Raport nr 22 „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na dzień 19 grudnia 2012 r.” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 22 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 22 – Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał NWZA do pobrania tutaj

Raport nr 23 „Ogłoszenie o wprowadzeniu zmian do porządku obrad wraz z projektem uchwały zgłoszonej do nowego prządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2012r.na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 ( jedną dwudziestą) kapitału zakładowego” do pobrania tutaj

– Załącznik nr 1 do Raportu nr 23 – Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA do pobrania tutaj

– Załącznik nr 2 do Raportu nr 23 – Treść uaktualnionych projketów uchwał do pobrania tutaj

Raport nr 24 „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2012 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 25 „Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

– Załacznik nr 1 do Raportu nr 25 „Zawiadomienie oraz życiorys zawodowy kandydata na członka Rady Nadzorczej” do pobrania tutaj

Raport nr 26 „Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta” do pobrania tutaj

Raport nr 27 „Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 28 „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załaczników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łaczna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

– Załacznik nr 1 do Raportu nr 28 – podjęte uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S. A. z dnia 19.12.2012 do pobrania tutaj

Raport nr 29 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 30 – Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A. do pobrania tutaj