RAPORTY BIEŻĄCE 2020

Raport nr 24

 • „Informacja Zarządu” do pobrania tutaj

Raport nr 23

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 22

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 21

 • „Informacja o bieżącej sprzedaży, wstępnych wynikach za III kwartały 2020 oraz ws. wniosku do PFR” do pobrania tutaj

Raport nr 20

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 19

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 18

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 17

 • „Informacje uzupełniające do opublikowanego Sprawozdania z działalności” do pobrania  tutaj

Raport nr 16

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 15

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 14

 • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów.” do pobrania tutaj

Raport nr 13

 • „Treść uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2020 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 – Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 5.06.2020 roku do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 1 do Uchwały numer WZA.272/06/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 5 czerwca 2020 roku do pobrania tutaj

Raport nr 12

 • „Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 11

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 10

 • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na piątek, dnia 5 czerwca 2020 roku” – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 10- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 10  – Zbiorcze zestawienie treści projektów uchwał do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 do raportu nr 10 – Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń do pobrania tutaj

Raport nr 9

 • „Informacja o zmianie adresu strony internetowej Spółki” do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta.” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na sytuację Spółki” do pobrania tutaj

Raport nr 6

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 5

 • „Informacja o wpływie epidemii COVID-19 na sytuację Spółki” do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 3

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2020 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 2

 • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020” do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2019 roku” do pobrania tutaj