RAPORTY BIEŻĄCE 2014

Korekta raportu nr 30

  • „Korekta raportu bieżącego nr 30/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2014 roku ” do pobrania tutaj

Raport nr 30

  • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2014 roku ” do pobrania tutaj

Raport nr 30

  • „Korekta (uzupełnienie) raportu okresowego za III kwartał 2014 roku ” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 30

  • „Załącznik do korekty (uzupełnienia) skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 3/2014” do pobrania tutaj

Raport nr 29

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za paźdżiernik 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 28

 • „Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta” do pobrania tutaj

Raport nr 27

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 26

 • „Przystąpienie Solar Company S.A. do Programu Wspierania Płynności” do pobrania tutaj

Raport nr 25

 • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 24

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 23

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 22

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 21

  • „Komunikat Zarządu Solar Company S.A. w związku z wnioskiem Akcjonariusza” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 21

 • „Sprawozdanie Zarządu dotyczącego raportu Biegłego Rewidenta do Spraw Szczególnych” do pobrania tutaj

Raport nr 20

 • „Informacja na temat dywidendy uchwalonej przez walne zgromadzenie” do pobrania tutaj

Raport nr 19

 • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów” do pobrania tutaj

Raport nr 18

 • „Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 18

 • Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 27.06.2014 roku do pobrania tutaj

Raport nr 17

 • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A”. do pobrania tutaj

Raport nr 16

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 15

  • „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na dzień 27 czerwca 2014 roku” – do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 15

  • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 15

  • Treść projektów uchwał do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 do raportu nr 15

  • Sprawozdanie Rady Nadzorczej nr RNS.03/04/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku tutaj

Załącznik nr 4 do raportu nr 15

  • Odpis z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2014 roku tutaj

Załącznik nr 5 do raportu nr 15

 • Odpis z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2014 roku tutaj

Raport nr 14

 • „Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy” do pobrania tutaj

Raport nr 13

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 12

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 11

 • „Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa” do pobrania tutaj

Raport nr 10

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 9

 • „Przekroczenie wartości kupna Solar Company S.A. od „Grutex” APH Jolanta Gruszka progu 10% kapitałów własnych Solar Company S.A”. do pobrania tutaj

Raport nr 8

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2014 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 7

 • „Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014 ” do pobrania tutaj

Raport nr 6

  • „Informacja o powołaniu osoby zarządzającej (członka Zarządu)” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 6

 • Życiorys Aleksandry Danel – Wiceprezesa Zarządu do pobrania tutaj

Raport nr 5

  • „Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej)” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 5

  • Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Rafała Mielcarka /niezależny/ do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 5

 • Życiorys Członka Rady Nadzorczej – Sławomira Raniszewskiego /niezależny/ do pobrania tutaj

Raport nr 4

 • „Rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A.” do pobrania tutaj

Raport nr 3

 • „Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2013 roku” do pobrania tutaj

Raport nr 2

 • „Możliwa rezygnacja osoby nadzorującej (Członka Rady Nadzorczej) Solar Company S.A. ” do pobrania tutaj

Raport nr 1

 • „Rezygnacja osoby zarządzającej (Wiceprezesa Zarządu) Solar Company S.A.” do pobrania tutaj