information clause

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy, ich pełnomocników, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

(na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO)

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO)

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Solar Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Torowej 11, 61-315 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385070, NIP: 7791019139, nr Regon: 630371711, o kapitale zakładowy w wysokości 30.000.000 zł w całości wpłaconym, tel. 61 871 30 20, e-mail: info@solar.com.pl, zwaną dalej Solar.

Jak się z nami skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami mailowo pisząc na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Nawiązania kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Solar dotyczących informacji o akcjonariuszach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (dalej WZA) Solar, w tym w szczególności w celu stwierdzenia, czy dany podmiot pozostaje akcjonariuszem i czy jest uprawniony do udziału w WZA Solar oraz w celu umożliwienia mu udziału w takim WZA (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Zamieszczenia Państwa danych osobowych w liście obecności na WZA zamieszonej w protokole z WZA (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Przygotowania i zawarcia umowy kupna akcji własnych Solar od akcjonariusza i rozliczenia tej transakcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Solar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
 1. zachowaniu informacji na potrzeby ochrony interesu prawnego, zapewnieniu możliwości kontaktu i obiegu dokumentów,
 2. archiwizacji danych o transakcji nabycia akcji własnych,
 3. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Solar ujawniane:

 1. osobom zajmującym się z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie,
 2. osobom zaangażowanym w przygotowanie WZA, w tym także notariuszowi, prawnikom, osobom obsługującym system liczenia głosów oraz system informatyczny,
 3. innym akcjonariuszom Solar,
 4. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 5. podmiotom i organom, którym Solar jest obowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom państwowym, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, a także instytucjom finansowym,
 6. publicznie przez przekazanie raportu bieżącego z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA,
 7. osobom mogącym mieć dostęp do listy obecności zawartej w protokole z obrad WZA,
 8. podmiotom biorącym udział w przeprowadzeniu oferty nabycia akcji własnych, realizacji i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych.

Jakie są Państwa prawa w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że Pani/Pana dane są przetwarzane.

Jeśli uzyskaliśmy Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje prawa, prosimy o kontakt mailowy na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.

Mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przez jaki okres przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania przez Państwa tej zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przygotowania i zawarcia umowy kupna akcji własnych Solar, do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, lub do chwili wygaśnięcia prawdopodobieństwa roszczeń wynikających z tej umowy.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres wypełnienia tego obowiązku prawnego.

W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, chyba że Solar wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w celu kontaktu jest dobrowolne, lecz niezbędne dla jego nawiązania.

Podanie Pani/Pana danych osobowych w celu przygotowania i zawarcia umowy kupna akcji własnych Solar jest dobrowolne, lecz niezbędne dla jej zawarcia.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynikające z osiągnięcie lub przekroczenia przez Panią/Pana progu 5% ogólnej liczby głosów w Solar jest wymogiem ustawowym.

Jeżeli jest Pani/Pan akcjonariuszem uprawnionym z akcji na okaziciela lub inną osobą uprawnioną z tych akcji, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji.

Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z akcji Spółki,  podanie  danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Panią/Pana w imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji.

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych lub przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy, ich pełnomocników, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu – w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

(na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO)

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Solar Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Torowej 11, 61-315 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385070, NIP: 7791019139, nr Regon: 630371711, o kapitale zakładowy w wysokości 30.000.000 zł w całości wpłaconym, tel. 61 871 30 20, e-mail: info@solar.com.pl, zwaną dalej Solar.

Jak się z nami skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z nami mailowo pisząc na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Solar dotyczących informacji o akcjonariuszach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (dalej WZA) Solar, w tym w szczególności w celu stwierdzenia, czy dany podmiot pozostaje akcjonariuszem i czy jest uprawniony do udziału w WZA Solar oraz w celu umożliwienia mu udziału w takim WZA (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Ustalenia listy uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w WZA na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • Zamieszczenia Państwa danych osobowych w liście obecności na WZA zamieszonej w protokole z WZA (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Solar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
 1. zachowaniu informacji na potrzeby ochrony interesu prawnego, zapewnieniu możliwości kontaktu i obiegu dokumentów,
 2. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i skąd one pochodzą w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od Pani/Pana:

W takiej sytuacji możemy przetwarzać następujące dane:

 1. w przypadku listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA, które to dane są pozyskane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych: nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) albo adres do doręczeń dla osoby fizycznej lub adres do doręczeń elektronicznych, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także nr indentyfikacyjny w KDPW
 2. w przypadku udzielonego przez akcjonariusza pełnomocnictwa dane zamieszone na pełnomocnictwie – jeśli pełnomocnictwo przedstawi mocodawca będą to dane pełnomocnika takie jak: imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, w przypadku przedstawienia pełnomocnictwa przez pełnomocnika będą to dane mocodawcy takie jak: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez Solar ujawniane:

 1. osobom zaangażowanym w przygotowanie WZA, w tym także notariuszowi, prawnikom, osobom obsługującym system liczenia głosów oraz system informatyczny,
 2. innym akcjonariuszom Solar,
 3. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 4. podmiotom i organom, którym Solar jest obowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom państwowym, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, a także instytucjom finansowym,
 5. publicznie przez przekazanie raportu bieżącego z informacją o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA,
 6. osobom mogącym mieć dostęp do listy obecności zawartej w protokole z obrad WZA.

Jakie są Państwa prawa w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, że Pani/Pana dane są przetwarzane.

Jeśli uzyskaliśmy Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje prawa, prosimy o kontakt mailowy na adres: ochronadanych@solar.com.pl lub listownie: Solar Company S.A., Ochrona Danych Osobowych, ul. Torowa 11, 61-315 Poznań.

Mogą Państwo również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przez jaki okres przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania przez Państwa tej zgody.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres wypełnienia tego obowiązku prawnego.

W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, chyba że Solar wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych lub przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w związku z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.