Aktualności

25.06.2021 r.

Raport nr 15

  • „Informacja o powołaniu osób zarządzających (członków Zarządu) na nową kadencję ” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 15 – Stanisław Bogacki – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 15 – Aleksandra Danel – życiorys do pobrania tutaj

Raport nr 14

  • „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz ogólnej liczbie głosów. ” do pobrania tutaj

 

Raport nr 13

  • „Informacja o powołaniu osób nadzorujących (członków Rady Nadzorczej) ” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 13 – Sebastian Samol – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 do raportu nr 13 – Łukasz Zakrzewski – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 do raportu nr 13 – Stanisław Wojciech Bogacki – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 4 do raportu nr 13 – Waldemar Górka – życiorys do pobrania tutaj

Załącznik nr 5 do raportu nr 13 – Adam Lorenc – życiorys do pobrania tutaj

 

Raport nr 12

  • „Treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2021 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły” do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 do raportu nr 12 – Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 25.06.2021 roku do pobrania tutaj